Praktische informatie

Montessori Kindcentrum Parkrijk
De locatie Keizerrijk  (van kinderopvang de Lange Keizer) vormt samen met Montessorischool Parkrijk het Montessori Kindcentrum Parkrijk voor kinderen van 0-12 met een gelijke visie, opvoeding en werkvorm.

We werken nauw samen maar we blijven wel twee organisaties waar dus apart voor ingeschreven moet worden!

Kinderen kunnen alleen gebruik maken van onze kinderopvang (KDV en NSO/VSO) als ze ook naar Montessorischool Parkrijk gaan. Zie ook “Hoe werkt ons IKC”.

 

Montessori

De kern van de Montessori methodiek wordt meestal samengevat in de uitspraak: "Help mij het zelf te doen". Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding, pedagogische begeleiding  en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en (natuurlijke) materialen te bieden.

Als Montessori kinderopvang  hechten we grote waarde aan de vrijheid van kinderen om keuzes te maken. De vrije activiteitenkeuze is belangrijk.

 

Dit sluit heel goed aan op de eigen visie van De Lange keizer (zie ons pedagogische beleidsplan). We werken ook al 21 jaar samen met de Montessori school  Jan Vermeer in Delft en hebben veel kennis en ervaring opgedaan.

 

Ontwikkelingsfasen volgens Maria Montessori  en leeftijdsgroepen opbouw in het Kindcentrum

Volgens Maria Montessori ontwikkelt ieder kind zich in een aantal opeenvolgende fasen, waarin er perioden zijn met verhoogde belangstelling voor bepaalde aspecten uit de omgeving.

Vanuit die visie zijn ook onze leeftijdsgroepen opgebouwd in het Kindcentrum.

Door deze opbouw wordt ook zoveel mogelijk de natuurlijke gezinssituatie nagebootst. Gedurende de dag kunnen kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten. De kinderen ervaren zichzelf steeds in een andere verhouding tot andere kinderen en ontwikkelen een gevoel voor de verschillende posities binnen het kinderdagcentrum. Van de jongste naar de middelste en uiteindelijk de oudste. Jongere kinderen zien het materiaal waarmee de ouderen werken. Dit motiveert hen om moeilijker activiteiten/werkjes  te kiezen. De oudere kinderen kunnen de jongere helpen. Ze voelen dan echt dat ze al veel kunnen en weten. Het helpen is geen “must”, maar heel vanzelfsprekend.

 

Opstroom vanuit het kinderdagverblijf naar Montessorischool Parkrijk

We hebben vier leeftijdsgroepen in ons kindcentrum die hieronder verder wordt toegelicht. Omdat wij een IKC voor 0-12 jaar zijn en dezelfde visie hebben en delen stromen alle kinderen vanuit het kinderdagverblijf op in Montessorischool Parkrijk. De 3-jarige kinderen van het KDV draaien immers ook al mee in het klas (zie de 3-6 jarigen). Het is dus een voorwaarde dat ouders hun kind hebben ingeschreven op Montessorischool Parkrijk.

 

0-3 jarigen: de schepper

In deze fase vindt de grondslag van de persoonlijkheid plaats. Een kind heeft een  absorberende geest, neemt kennis, ervaringen en indrukken in zich op, onderwijst zichzelf als het ware. Deze kinderen zijn in de ruimtes waar zij gestimuleerd worden in hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling d.m.v. rustig ingerichte hoeken met een herkenbaar thema, zachte en natuurlijke materialen.  

Naast geborgenheid en rust is bewegingsvrijheid belangrijk voor baby’s. Vrij bewegen bevordert de motorische ontwikkeling en ze kunnen zelf gaan ontdekken en ervaren.

Naarmate het kind ouder wordt en meer uitdaging en prikkels op wil zoeken heeft hij de gelegenheid om op ontdekking te gaan in de centrale hal die uitdagend is ingericht.

 

Baby’s hebben ook de mogelijk om buiten te slapen. Een babyhuisje is een buitenbed wat je kunt zien als een luxe kinderwagen. Het kindje kan veilig buiten liggen in een speciaal daarvoor bestemde slaapzak. In de buitenlucht bouwen baby’s meer vitamine D op, waardoor ze meer weerstand krijgen. Ook is frisse lucht goed voor de longetjes van de baby. Baby’s slapen beter en langer in een babyhuisje blijkt uit onderzoek.

 

  • Opvang voor de 0-3 jarigen is open van 07:30 tot 18:30 uur

 

3-6 jarigen: ontdekker

In deze fase wil een kind de verzamelde kennis en indrukken ordenen, kind heeft iemand nodig die hulp biedt, leer mij het zelf te doen. Ordenen in voorbereide omgeving. Het kind wil dan vooral zelf handelen(zelf doen?) en heeft gerichte aandacht voor het nauwkeurige verloop van allerlei handelingen. Het herhaalt met plezier vele malen de aangeleerde handelingen vanuit een innerlijke behoefte deze te oefenen

De kinderen van 3 tot 6 jaar gaan van 8.30 tot 14.00 naar de onderbouw groep van school. Kinderen van 3 jaar gaan onder begeleiding van de pedagogisch medewerker omdat zij onder de kinderopvang vallen. De PM-er observeert hen, kijkt waar ze behoefte aan hebben en biedt hulp waar nodig.  Zij ondersteunt de leerkracht. De kinderen zitten dus niet op school maar blijven onder de verantwoordelijkheid van de kinderopvang vallen! De kinderen  kunnen meedoen in de klas met de andere kinderen maar ook spelen in de centrale hal van school die daar speciaal voor ingericht is. Vanaf 14.00 begint de naschoolse opvang voor de 4+ kinderen in de centrale hal van school en zijn er allerlei activiteiten mogelijk op gebied van knutselen, bakken, bouwen, sport in de speelzaal en buitenactiviteiten. De 3-jarigen drinken eerst wat op hun groep bij de 0-3 jarigen en kunnen daar een activiteit doen of spelen bij de 4-6 jarigen op de NSO.

  • Opvang voor 3-jarigen van 7.30-18.30 of van 7:30-14:00. Voor 4-6 jarigen van 14.00-18.30. In schoolvakanties en studiedagen voor de 4+ kinderen, is opvang mogelijk van 7.30-18.30.

 

6-9 jarigen:  verkenners

In deze periode willen kinderen gezamenlijk activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels is groot. Ze zijn in de gevoelige periode voor het verzamelen van kennis. In deze periode veranderen de behoeften van de kinderen. Zij willen zich nu aansluiten bij anderen en vooral gezamenlijk activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels wordt groter.

Kinderen worden opgevangen in gezamenlijke ruimtes met de school, ateliers, sportruimte, en keuken en hebben de keuze uit diverse activiteiten.

  • Opvang van 14.00 tot 18.30. In schoolvakanties en studiedagen opvang mogelijk van 7.30-18.30.

 

9-12 jarigen:  wetenschappers

Het kind gaat verbanden zien tussen feiten waarmee het in aanraking komt en bouwt zo een wereldbeeld op. Het denkt na over de plaats van de mens in die wereld en wil inzicht krijgen in de cultuur waarin het leeft. Ze zijn in de 'gevoelige periode' voor het opnemen van kennis en het verkrijgen van inzicht in de cultuur waarin ze leven. Ze leren omgaan normen en waarden. Hier ligt de basis voor de maatschappelijke vorming.

Kinderen worden opgevangen in gezamenlijke ruimtes met de school, ateliers, sportruimte, en keuken en hebben de keuze uit diverse activiteiten.

  • Opvang van 14.00 tot 18.30. In schoolvakanties en studiedagen opvang mogelijk van 7.30-18.30.

 

 

 

Mandy Aarts is de planner en kan u helpen met alle zaken die met inschrijven en plaatsing te maken hebben.

Mandy@delangekeizer.nl of 015-2120905.

 

Daya Sebastiana is de locatiemanager KDV van Keizerrijk 0-3 groepen 06-82411163 – daya@delangekeizer.nl

 

Tosca van der Knaap is de locatiemanager KDV3+ groep en BSO van Keizerrijk te bereiken op Tosca@delangekeizer.nl en 06-10568071.