Voortgezet Onderwijs

Vanaf schooljaar 2023-2024 maken de leerlingen in groep 8 een doorstroomtoets. 

Voor de herfstvakantie vindt er op school een voorlichtingsavond plaats over de overstapprocedure naar het voortgezet onderwijs. Dit is bedoeld voor de ouders van groep 7 en 8.

 

De totstandkoming van het basisschooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Naast de leerlijnen in Parnassys, nemen we ook de tussentijdse toetsen van IEP af. Een uitdraai van  het leerlijnenprofiel en de uitslagen van de tussentijdse IEP-toetsen worden altijd tijdens de verslaggesprekken met u besproken. Ook vindt u de uitslagen in de verslagmap van uw kind. Hierdoor heeft u goed zicht op de ontwikkeling en het niveau van uw kind. Eind groep 7 komen de leerkrachten van de bovenbouwgroepen, de integraal schoolleider en de IB-er samen. Zij bekijken alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen pré-advies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld sociaal-emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en concentratie. 

 

Interne organisatie rondom het basisschooladvies

Eind groep 7 ontvangen de leerlingen een pré-advies. Dit pré-advies wordt vastgesteld door de leerkrachten van de bovenbouw, de integraal schoolleider en de IB-er. De leerkrachten brengen de ouders en het kind aan het eind van het schooljaar mondeling op de hoogte van het pré-advies. Voor de herfstvakantie worden de leerlingen van groep 8 ingevoerd in de digitale applicatie Onderwijs Transparant.

Ook wordt er voor de herfstvakantie een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de kinderen uit groep 7 en 8 met als onderwerp de overstap naar het voortgezet onderwijs en de doorstroomtoets.

 

In de periode tussen 1 oktober en 15 november 2023 meldt de school zich aan voor de doorstroomtoets van IEP. Voor de leerlingen die extra onderwijsbehoeften hebben, kan het nodig zijn om een capaciteitenonderzoek af te nemen. Dit is geen onderdeel van de doorstroomtoets, maar kan gebruikt worden om het schooladvies steviger te onderbouwen. 

 

In december overleggen de leerkrachten van de bovenbouw, de integraal schoolleider en de IB-er over het voorlopig schooladvies en stellen zij dit vast.Tussen 10 en 31 januari worden ouders en leerling door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht van het voorlopig schooladvies.

 

Op twee dagen in de eerste twee weken van februari maken alle leerlingen van groep 8 de doorstroomtoets van IEP. De uitslag van de doorstroomtoets wordt uiterlijk 15 maart aan school bekend gemaakt. De uitslag wordt vervolgens intern besproken. Hierbij zijn de leerkrachten van de bovenbouw, de integraal schoolleider en de IB-er betrokken. Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies, dan wordt het definitieve basisschooladvies naar boven bijgesteld. Alleen als het in het belang van het kind is, besluiten wij als school het voorlopige schooladvies niet te verhogen.

 

Uiterlijk 24 maart ontvangt de leerling en de ouders het definitieve schooladvies.

Ouders schrijven hun kind in op een vo-school tijdens de landelijke aanmeldweek van 25 t/m 31 maart 2024.

De eindverantwoordelijkheid voor het schooladvies en het okr berust bij de integraal schoolleider.

 

Doorstroomtoets, heroverwegen en definitief schooladvies

Leerlingen van groep 8 maken vanaf schooljaar 2023-2024 in februari de doorstroomtoets van IEP. De doorstroomtoets vervangt de eindtoets. De uitslag van de doorstroomtoets wordt uiterlijk op 15 maart aan onze school bekendgemaakt. Deze toets geeft een onafhankelijk advies over het vo-schooltype dat het best bij de leerling past en is daarmee een tweede objectief gegeven naast het voorlopige schooladvies. Als de uitslag van de doorstroomtoets hoger is dan het eerder gegeven voorlopige schooladvies, dan zijn wij verplicht om het voorlopige schooladvies naar boven bij te stellen, tenzij dit niet in het belang is van de leerling. 

Naar beneden bijstellen mag niet, dus als de doorstroomtoets een uitslag geeft met een gelijk of lager advies dan het voorlopige schooladvies, dan blijft dit ongewijzigd.

 

De doorstroomtoets geeft altijd een uitslag met een dubbel advies. Dit betekent dat als een leerling een vmbo tl advies heeft en op de doorstroomtoets vmbo tl/havo scoort, dit advies opgehoogd moet worden naar vmbo tl/havo, tenzij dit niet in het belang is van de leerling. Heeft de leerling een vmbo tl/havo of een havo advies, met toetsscore vmbo tl/havo, dan blijft het advies dus ongewijzigd.

 

Het definitieve schooladvies wordt vastgesteld na ontvangst van de uitslag van de doorstroomtoets en na overleg met de leerkrachten van de bovenbouwgroepen, de integraal schoolleider en de IB-er.

Uiterlijk 22 maart worden de definitieve schooladviezen bekend gemaakt aan ouders en leerling. Dit is in de week voordat de landelijke aanmeldweek start. Het definitieve schooladvies wordt samen met de uitslag van de doorstroomtoets toegevoegd aan het onderwijskundig rapport (okr).

 

Ondersteuning bij de oriëntatie en aanmelding op het vo

U ontvangt in juni van groep 7 een pré-advies, zodat u zich tijdig met uw kind kunt oriënteren op een passende vo-school. In januari van groep 8 krijgt uw kind een voorlopig schooladvies met een scholenoverzicht. Het scholenoverzicht bevat vo-scholen die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo-scholen in de regio van BOVO Haaglanden: Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Het scholenoverzicht is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Uit dit scholenoverzicht maakt u als ouder samen met uw kind een lijst met favoriete scholen. Het aantal scholen dat BOVO Haaglanden adviseert op de voorkeurslijst te plaatsen verschilt per niveau.

4 scholen: Praktijkonderwijs, vmbo bl, vmbo bl/kl, vmbo kl, vmbo kl/tl en vmbo tl

6 scholen: vmbo tl/havo, havo

8 scholen: havo/vwo, vwo

U wordt geadviseerd om liever meer scholen in te vullen dan minder. Dat vergroot de kans op plaatsing op één van die scholen.

Er kunnen geen scholen van buiten de regio Haaglanden worden toegevoegd aan de voorkeurslijst. Aanmelden in een andere regio gaat volgens de daar geldende procedure. U kan uw kind wel gelijktijdig in meerdere regio’s aanmelden.

Als uw kind in groep 8 zit, zal u een uitnodiging krijgen voor de applicatie van ‘ouderrol’ van het digitale programma Onderwijs Transparant. Hiermee kunt u uw kind tijdens de landelijke aanmeldweek (25-31 maart) digitaal aanmelden op een vo-school en kunt u de voorkeurslijst van scholen digitaal invullen. Dit kan tot 31 maart 00.00 uur ‘s avonds, daarna sluit de digitale aanmeldmogelijkheid. 

Wanneer u hulp nodig heeft bij het digitaal aanmelden, dan kunt u in de week van 25 maart een afspraak maken met de IB-er van de bovenbouw.

 

Communicatie met het vo

Het definitieve schooladvies met bijbehorende onderbouwing wordt samen met de uitslag van de doorstroomtoets toegevoegd aan het onderwijskundig rapport (okr). 

Hierin staan de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens van de leerling, ouders en school
  • de leervorderingen en cognitieve capaciteiten
  • de ontwikkeling en het gedrag van de leerling
  • het definitieve schooladvies
  • eventuele extra ondersteuning en begeleiding

U heeft als ouder de mogelijkheid om een eigen zienswijze toe te voegen aan het definitieve okr. Bent u het als ouder eens met het okr en het definitieve schooladvies en wilt u geen eigen visie toevoegen, dan kan de zienswijze achterwege blijven. U kan vanaf het moment dat het okr definitief is tot het einde van de aanmeldweek op 31 maart een eigen zienswijze toevoegen.

 

Communicatie met ouders van uitgelote leerlingen

Als uw kind onverhoopt op alle scholen van uw voorkeurslijst is uitgeloot, dan nemen wij als school telefonisch contact met u op op de dag van de uitslag. Dit is op 15 mei na 15.00 uur.

 

Verwijzen naar de Scholenwijzer en naar de BOVO website

De Haagse Scholenwijzer is voor u de plek om uw zoektocht in het vo te starten. De site biedt een compleet overzicht van alle vo-scholen in de regio BOVO Haaglanden. U kunt hier scholen zoeken op postcode, niveau en andere specifieke kenmerken. Op de site is ook een overzicht van alle open dagen in de Haagse regio te vinden.

Meer informatie over de BOVO procedure is te vinden op de Bovo website.

 

Doorstroming

De aansluiting naar niet-Montessori voortgezet onderwijs verloopt doorgaans zonder problemen. Scholen voor voortgezet onderwijs geven aan dat zij de zelfstandigheid van kinderen die doorstromen vanuit het montessorionderwijs opvallend vinden. Wij verwachten uitstroom naar o.a. het Haags Montessori Lyceum, Grotius College, Stanislas College, Christelijk Lyceum Delft en Scholencombinatie Delfland.

In 2021-2022 zijn de eerste 5 leerlingen van onze school uitgestroomd. In 2022-2023 zijn er 23 kinderen uitgestroomd, hieronder de typen onderwijs waar zij naar uitgestroomd zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023

PrO

0%

VMBO-BB

9%

VMBO-BB/KB

22%

VMBO-G/TL

4%

VMBO-TL

17%

VMBO-TL/HAVO

4%

HAVO

13%

HAVO/VWO

22%

VWO

9%

 

Verklarende woordenlijst:

 

PrO

Praktijk Onderwijs

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Het VMBO kent vier leerwegen:

VMBO-BB

Basisberoepsgerichte leerweg

VMBO-KB

Kaderberoepsgerichte leerweg

VMBO-GL

Gemengde leerweg

VMBO-TL

Theoretische leerweg

HAVO

Hoger Algemeen Voorbereidend Onderwijs

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

 

 

Referentieniveaus 

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De  doorstroomresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus  2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende  presteert. 

 

Wat zijn referentieniveaus? 

Een doorstroomtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald. Dit wordt ook wel  het fundamentele niveau genoemd. Dit is het niveau dat het overgrote deel van de leerlingen aan het  einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger  niveau dat de leerlingen kunnen behalen. 

 

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de  ‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op  de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft  gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. Op het  voortgezet onderwijs lopen de referentieniveaus door. 

 

Wat zijn signaleringswaarden? 

Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages  worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan  deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de  school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. Wanneer het percentage  schoolverlaters van de afgelopen drie jaar op de school voor zowel het fundamentele niveau als het  streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.