Ouderbetrokkenheid = pedagogisch partnerschap

Gelijkwaardigheid van ouders en school in opvoeding krijgt steeds meer nadruk en dit wil Montessorischool Parkrijk verwoorden in de term pedagogisch partnerschap.

Ouders en school moeten elkaar wederzijds te ondersteunen en waar nodig met elkaar af stemmen, met als doel het bevorderen van het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen. In de driehoek ouder – kind – school heeft ieder weliswaar zijn eigen verantwoordelijkheid, maar is er een gemeenschappelijk doel: de optimale ontwikkeling van kinderen. 

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?

Uit meerderen Britse en Amerikaanse onderzoeken blijkt dat ouderbetrokkenheid en significant positief effect heeft op het functioneren van leerlingen binnen de school, hun cognitief functioneren, hun schoolprestaties en op hun werkhouding. (smt e.a., 2006) De invloed van thuis- en gezinsfactoren is 49% bij lezen en rekenen is volgens onderzoek van Henderson en Mapp (2002) afgezet tegen de invloed van bijvoorbeeld de grootte van de klas 8% en de invloed van de kwaliteit van de leerkracht 43% laat dit zien dat ouderbetrokkenheid van zeer groot belang is. 

In “de impact van leren zichtbaar maken” van John Hattie (2014) is er meta analyse uitgevoerd op de invloed van het gezin. Uit 716 onderzoeken met totaal 320.000 mensen blijkt dat ouderbetrokkenheid een aanzienlijke impact door aanmoediging en hoge verwachtingen te hebben. De ambitie van ouders en hun verwachtingen over leerprestaties hebben het sterkste verband met prestaties (d =0.80). Communicatie (interesse voor huis-en schoolwerk, hulp bij het huiswerk, bespreken van de vooruitgang op school) een gemiddeld effect d=0.38, het minste effect heeft ouderlijk toezicht thuis ( regels voor aantal uren televisie kijken d=0.18 en een controlerende en disciplinerende ouderstijl  zelfs negatief d= - 0.09

d is de effectgrootte waarbij 0.20 een klein effect aan geeft, 0.40 gemiddeld en 0.60 een groot effect.

Wat verwacht onze school met betrekking tot ouderbetrokkenheid?

Onze school verwacht een rol van ouders bij de volgende aspecten in het pedagogisch partnerschap:

  1. Goed ouderschap: de voorwaardenscheppende rol van ouders.Het bieden van een veilig, ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat, waarbij het kind thuis voorzien in een breed scala aan leren gerelateerde activiteiten, zoals dagelijks voorlezen, rijmen, bibliotheek- en museumbezoek, zingen, samen spelletjes doen, naar jeugdjournaal kijken. Goed ouderschap uit zich, volgens onderzoek, in een veilige en stabiele omgeving, het stimuleren van de intellectuele ontwikkeling, ouders die een goed voorbeeld zijn, het in gesprek gaan met uw kind over normen en waarden en het belang van onderwijs uitdragen. Het gaat uiteraard om leergerichte activiteiten die passen  bij het ontwikkelingsniveau van het kind waarbij er de ruimte geboden wordt om zelf dingen uit te proberen en zelfstandig uit te voeren. Daarnaast valt onder goed ouderschap erop toezien dat uw kind op tijd op school is, de leerplicht nakomt, verzorgd en uitgerust op school komt. Met respect over school, leerkrachten, andere ouders en leerlingen spreken. Belangstelling tonen voor schoolwerk, uw kind aanmoedigen en regelmatig praten over school met uw kind en een positieve schoolhouding bijbrengen.

  2. Communicatie: de communicatie over en weer tussen school en ouders. Voor de school is goede communicatie met ouders belangrijk. We willen graag dat ouders met school op een lijn zitten qua opvoeding en tevreden zijn met het pedagogisch en educatief aanbod aan hun kind. Bij de start van school is er een kennismakingsgesprek met de leerkracht. Er is enkele keren in de schoolperiode een huisbezoek. De school wordt graag geïnformeerd over relevante gebeurtenissen in de thuissituatie. Zaken als een scheiding ,een overlijden van een familielid, een verhuizing, de geboorte van een baby, maar ook bijvoorbeeld een ruzie met een beste vriendje of een aankomend ziekenhuisopname hebben grote weerslag op het gevoelsleven en vervolgens op de schoolprestaties van uw kind.  Als ouder wordt u geïnformeerd wat u kind doet op school, welke vorderingen uw kind maakt, wat de volgende doelen zijn waar uw kind aan gaat werken en  hoe uw kind het doet op landelijk genormeerde toetsen. Dit gebeurt twee keer per jaar bij de rapportage gesprekken. Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft wordt dat besproken en kan de school vragen wat uw bijdrage in kan zijn. Wij vinden het belangrijk dat het niet een plan is van alleen de school, maar van school, kind en ouders. Uw actieve bijdrage wordt gewaardeerd. Toch kan communicatie van uit school soms vooral als “zendend” ervaren worden door ouders. Ondanks dat de school ook persoonlijk contact met ouders erg op prijs stelt is dit niet altijd mogelijk  om dit voor 30 ouderparen per groep om dit voor iedereen op de gewenste hoeveelheid  en gewenste moment mogelijk te maken. Wij hopen op uw begrip daarvoor. 

    Via de driewekelijkse nieuwsbrief, de website en het twitterblokje op de website krijgt u informatie over het algemene reilen en zeilen op de school. Korte vragen kunt stellen aan de leerkracht tijdens het inloopmoment. Er kan dan wel aangegeven worden dat het op dat moment handiger is om daar een afspraak voor te maken. Soms kan het handiger zijn om u vraag bij de locatiedirecteur of de intern begeleider te stellen daar die geen klas leerlingen heeft zitten wachten.

  3. Ouderparticipatie: formele ouderparticipatie of het verrichten van vrijwilligerswerk in en om de school. Formeel kan dat door in de MR zitting te nemen. Maar net zo nodig is alle hulp die wij van ouders krijgen bij de dagelijkse gang van zaken op een school. De school verwacht van ouders dat ze ergens hun steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door luizen te controleren, te helpen me knutselen, leesouder te zijn, in de tuin te helpen, in de feestcommissie te gaan, een schooltuin groepje te begeleiden,  met sinterklaas te helpen inpakken, de school te versieren met kerst, klusjes als lampen vervangen en muren verven, mee te lopen bij uitjes, schoonmaken van montessorimateriaal, het jaarboek te helpen maken, begeleiden van het schoolreisje, de werkweek te begeleiden, techniek wedstrijden of lego mindstorms te begeleiden, de bibliotheek te bemensen, een les te geven bij een thema, te helpen bij de sportdag, etc. Er is voor iedereen wel iets te vinden wat past bij de tijdsinvestering en het tijdstip dat u kunt. In principe is deze hulp gericht op de ontwikkeling van alle kinderen in de school en niet specifiek gericht op uw eigen kind. Uiteraard proberen wij waar mogelijk en gewenst uw eigen kind ook bij hulp die u geeft in te delen. De ouderraad heeft een boekje gemaakt waar u rustig eens in kan kijken waar u bij zou willen helpen op school. Een aantal van deze activiteiten kunnen alleen doorgang vinden als er voldoende ouders zijn om te helpen.
  4. Hulp bij aanleren van vaardigheden en schoolwerk thuis: het ondersteunen van uw eigen kinderen bij het schoolwerk thuis. Als de leerkracht het aangeeft kan dit gericht oefenen zijn op bijvoorbeeld het aanleren van de kleuren, de maanden van het jaar opzeggen,  automatiseren van tafels,  oefenen met klokkijken, flitsen van letters, helpen met het maken van een werkstuk, het oefenen van topografie of het voorbereiden van een boekbespreking. Naast de ontwikkelingsgerichte activiteiten die u zelf onderneemt met uw kind.
  5. Samenwerking met de gemeenschap: samenwerken aan en met de minigemeenschap die een school is. Dit houdt in komen kijken op projectavonden, komen luisteren naar het zingen met de hele school, komen kijken naar voorstellingen van de groep van uw kind, lezen van de nieuwsbrief, het bijwonen van ouderavonden, stemmen bij de MR verkiezingen, invullen van de ouderenquête, helpen met schoonhouden van de schoolomgeving, houden aan de regels in en om het schoolgebouw, op vriendelijke wijze met elkaar omgaan, hulp aanbieden waar nodig,  bijdragen aan inzamelingen voor een goed doel, (ook andere) kinderen en ouders aanspreken op (on)wenselijk gedrag,  komen helpen op NLdoetdag, komen aanmoedigen bij de sponsorloop die op de sportdag gehouden wordt, het goede voorbeeld geven in goed burgerschap etc.