Leerlingzorg

De algemene opvatting over zorgverbreding (differentiatie, individualisering) komt in belangrijke mate overeen met de montessori visie.

Toch hebben sommige kinderen extra zorg nodig op het moment dat hun ontwikkeling stagneert of terugvalt. Dat kunnen leerproblemen zijn en/of problemen van sociaal-emotionele aard. Om dit soort problemen te signaleren maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem.

Naast de leerlijnen in Parnassys waarmee wij de ontwikkeling van kinderen volgen (een systeem waar in de leerkracht signaleert, registreert en observeert) gebruiken wij de IEP- Leerlingvolgsysteem toetsen; waarbij wij als montessorischool de voortgang van een leerling ten opzichte van zichzelf vergelijken en niet zozeer met de landelijk genormeerde jaargroep. Het doel van onze volglijnen zijn om vroegtijdig problemen te signaleren, te registreren en op basis van de resultaten hulp te bieden. De extra zorg die geboden wordt, wordt in beginsel altijd gegeven in de klas door de eigen leerkracht, wat in onze vorm van (individueel)onderwijs ook heel goed gaat. Redenen hiervoor zijn o.a.; dat het voor een kind het prettigst is gewoon in de klas te blijven, de leerkracht het kind het beste kent, de leerkracht moet de voortgang naar ouders rapporteren.

Ouders worden altijd op de hoogte gesteld als een leerling extra zorg/hulp ontvangt en dus in de “zorglijn” valt. De extra hulp kan bestaan uit herhaling van instructie, extra instructie met extra oefening, een speciale methodiek, instructie met ander materiaal of het gebruik van een speciale methode.

De Intern Begeleider coördineert, organiseert en registreert de zorgverbredings- maatregelen in de school. De IB-er verzorgt ook de contacten met externe begeleiders en externe organisaties op het gebied van zorg zoals schoolarts, School Maatschappelijk Werker, Jeugdteam,  adviseurs van SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden), Ambulant Begeleiders, leerplichtambtenaar en Onderwijs Begeleidingsdiensten. De IB-er houdt zich niet bezig met remediering van individuele leerlingen, maar is consultant voor collega’s, organiseert groepsbesprekingen, begeleidt gesprekken over kinderen die in de zorglijn vallen en is aanspreekpunt op het gebied van zorg.