Aanmelding, toelating en leerplicht

Aanmelding

Regels aanmelden op de basisschool gemeente Rijswijk

In Rijswijk kunnen ouders hun kind aanmelden voor de basisschool vanaf driejarige leeftijd. Uw kind kan op zijn 4e jaar naar de basisschool, daarvoor kan uw kind naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. Het kan voorkomen dat de school van uw keuze uw kind niet kan plaatsen. Bijvoorbeeld als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn voor aanstaande vierjarigen of als er een groep vol is en er geen kinderen meer in kunnen worden geplaatst.

 

Aanmelden kind jonger dan 4 jaar

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden voor de basisschool als hij of zij 3 jaar is. U vult hiervoor het aanmeldformulier in, deze is te vinden op de website van de school en/of op school verkrijgbaar. Sommige scholen hanteren een aantal vaste aanmeldperiodes per jaar. Kijk hiervoor op de website van de school.

Op scholen waar gedurende het schooljaar voldoende plekken zijn, worden kinderen direct geplaatst na aanmelding. Hier zijn voldoende kindplaatsen voor alle aangemelde leerlingen.

Kan uw kind niet geplaatst worden, dan krijgt u daarvan bericht. U kunt uw kind maximaal 1 keer aanmelden op een school. Na een afwijzing kunt u uw kind niet nogmaals aanmelden op die school.

 

Meer aanmeldingen dan plaatsen

Op het moment dat er op een school  meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, kunnen kinderen op basis van vooraf vastgestelde voorrangregels geplaatst worden. Scholen maken gebruik van een beperkt aantal voorrangsregels, zoals:

 • Broertjes of zusjes van leerlingen die reeds onderwijs volgen op dezelfde school
 • Kinderen die ingeschreven zijn op samenwerkende kinderopvang
 • ….of andere criteria, deze staan vermeld in de schoolgids van de betreffende school

De schoolleider heeft de mogelijkheid om in bijzondere omstandigheden kinderen bij voorrang te plaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen met een specifieke zorg- en/of ondersteuningsbehoefte.

 

Definitieve inschrijving

Er is sprake van een definitieve inschrijving als de school kenbaar heeft gemaakt dat het aangemelde kind plaatsbaar is en de ouders bevestigen dat zij van deze plaats gebruik gaan maken. De leerling wordt geplaatst op de dag waarop het de leeftijd van 4 jaar bereikt, of de eerstvolgende schooldag daarna. Uitzondering hierop kan zijn, dat kinderen die eind december of rond de (zomer) vakantie jarig zijn, later starten.

 

Afwijzing

Soms heeft een school wel plaats, maar zijn er zwaarwegende redenen om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen. Dan treedt de zogenaamde zorgplicht op. De school heeft dan de zorgplicht om u te begeleiden bij het vinden van een passende andere school voor uw kind

De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden (gewone weken, geen schoolweken). Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

 

Inschrijven kind ouder dan 4 jaar

Zit uw kind nu nog op een andere school, licht dan eerst de huidige school in over uw voornemen. Neem daarna contact op met de school naar voorkeur. De school neemt, als dat kan, contact op met de huidige school van uw kind. De gegevens van de oude school neemt de school mee in de beslissing om uw kind wel of niet toe te laten. Soms heeft een school zwaarwegende redenen om uw kind niet te plaatsen, bijvoorbeeld omdat de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind.

Gaat de school over tot aanname, dan kunt u het inschrijfformulier invullen. De oude school zal uw kind in dat geval uitschrijven.

 

Aanmelden op Montessorischool Parkrijk

 

Voorrangsregels

- broertjes/zusjes van een kind op school

- kinderen die minimaal 2 dagen per week geplaats zijn in kinderdagverblijf Keizerrijk op volgorde van plaatsing.

 

U kunt voor uw kind op de Montessorischool Parkrijk een vooraanmelding doen vanaf de geboorte als uw kind geplaats is in het kinderdagverblijf Keizerrijk in ons gebouw of als er al een ouder broertje/zusje bij ons op school zit. Voorwaarde is dat u in Rijswijk Buiten woonachtig bent of in afwachting bent van uw aangekochte nieuwbouw. Wij kunnen 50 kinderen per jaar plaatsen. Daarna is er per jaargroep een opnamestop. Wij willen niet dat onze groepen groter worden dan 30 leerlingen per klas en willen ook geen klassen in containers op een andere plek in of buiten de wijk. De komende jaren zit onze school al vol met alle kinderen die aan de voorrangsregels voldoen. Hieronder staat voor welke leeftijd er nog plekken beschikbaar zijn waar een aanmelding voor gedaan kan worden.  

 

Momenteel kunnen alle kinderen geboren t/m 1 okt 2021 NIET aangemeld worden. Alle jaren zijn vol. Heeft uw kind wel een plek op het kinderdagverblijf in ons IKC dan kunt op een wachtlijst geplaatst worden. Voor alle andere aanmeldingen verwijzen wij u naar de andere school in de wijk die januari 2022 van start is gegaan in het gebouw waar wij tijdelijk gezeten hebben aan de Trilgrasstraat 4. (schuin tov het tuincentrum) Dat is Freinetschool Parkrijk onder ons schoolbestuur Librijn die een nieuwe locatie is gestart in Rijswijk.  Klik hier voor informatie over die school. www.freinetschoolparkrijk.nl

 

 

Voor kinderen die een broertje of zusje hebben die bij ons op school zit of al een bevestiging van aanmelding hebben of in kinderopvang Keizerrijk in ons schoolgebouw geplaatst zijn van 0-3 jaar én geboren zijn op of na 1 okt 2021 kunt u een vooraanmelding doen met het aanmeldformulier als u in Rijswijk Buiten woont. Alle andere kinderen geboren na 2 okt 2015 kunnen wij NIET plaatsen en kunnen geen aanmeldingen voor gedaan worden. 

 

Hier vindt u het aanmeldformulier.

 

Voor het aanmelden is het noodzakelijk een wettelijk document mee te zenden waarop het burgerservicenummer van uw kind staat. Graag ook een kopie van de plaatsingsovereenkomst van de Lange Keizer meesturen. Na aanmelding krijgt u binnen een aantal weken bericht terug of er daadwerkelijk geplaatst kan worden. Uw vooraanmelding kan gestuurd worden naar administratie@montessorischoolparkrijk.nl. 

Alleen de vooraanmeldingen die voldoen aan de voorrangsregels worden in behandeling genomen. 


Wachtlijst

Wij sluiten de aanmeldingen zodra een groep het maximum aantal heeft bereikt. Is de jaargroep waar uw kind in geplaats moet worden vol, dan kunt uw kind alleen nog maar op de wachtlijst worden geplaatst, in afwachting van leerlingen die door verhuizing of andere oorzaken van school gaan. Op de wachtlijst staan kan tegelijk met een aanmelding op een andere school. Zorg dat als u op de wachtlijst staat een school zoekt die wel kan plaatsen. De kans dat dat er kinderen van de wachtlijst geplaats kunnen worden is maar klein. Meer dan 10 kinderen op de wachtlijst plaatsen heeft geen zin, u krijgt dan een bericht terug van de administratie dat ook op de wachtlijst staan niet mogelijk meer is. Voor elk instroom jaar is er een aparte wachtlijst. 

 

Zij-instroom vanuit andere scholen, na een verhuizing, is alleen mogelijk als de omvang van de desbetreffende groep dat toelaat.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van toelating op onze school voor kinderen ouder dan 6 jaar kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur. Zij kan ook aangeven of er nog ruimte is om aan te melden voor de leeftijdsgroep waar uw kind in valt. 

 

Wendagen

 

Om jonge kinderen te laten wennen aan de basisschool, mogen ze in de maand voorafgaand aan hun vierde verjaardag vijf ochtenden op school komen. De leerkracht van de onderbouw neemt daarvoor contact met u op voor een kennismakingsgesprek en spreekt met u de wenmomenten af. Peuters die al meedraaien in de klas vanuit de 3+ groep hebben geen extra wendagen.  

 

 

Bestuurlijk toelatingsbeleid scholen Librijn

De toegankelijkheid tot het openbaar onderwijs is onomstreden. Zonder discriminatie naar godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke overtuiging of welk onderscheid dan ook.

Er zijn 3 onderwerpen die de toegankelijkheid tot een school van Librijn of een specifieke onderwijslocatie beïnvloeden.

 1. De school of de groep is vol. Librijn streeft naar een gelijkmatige verdeling van openbaar onderwijs over de steden Delft en Rijswijk, bereikbaar vanuit alle wijken van genoemde steden. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Op basis van de beschikbare ruimte kan de schoolleiding besluiten geen leerlingen meer in te schrijven. De schoolleiding zal u verwijzen naar een andere school van Librijn in de omgeving.
  Overigens is er geen vastgestelde norm voor aantallen leerlingen in een groep. Het aantal onderwijslokalen bepaalt het aantal groepen op een onderwijslocatie. Het aantal leerlingen in een groep wordt beïnvloed door bijvoorbeeld het onderwijskundigconcept en de leerlingpopulatie.
 2. Waarden en normen en voortvloeiende gedragingen. Het gedrag van een leerling kan de toelating tot een Librijn school beïnvloeden. Voor alle Librijn scholen staat respect centraal. Het gedrag van een individu mag het onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen niet schaden. Per school zijn er school specifieke gedragsregels. Daar zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen te ervaren. 
 3. De zorgbehoefte van een leerling en de daarbij horende onderwijskundige en organisatorische vraagstukken.
  Voor elke school is beschreven wat de mogelijkheden zijn voor de begeleiding van leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. Bv het onderwijskundige concept, professionaliteit en expertise van het personeel en leerling populatie beïnvloeden dit criterium.

 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de invoering van Passend Onderwijs definitief geworden. Deze wet beïnvloedt het toelatingsbeleid op 2 punten, te weten:

 1. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor plaatsing van een aangemeld kind op een school in het samenwerkingsverband.
 2. De inzichtelijkheid voor ouders van het ondersteuningsaanbod in relatie tot de zorgbehoefte van kinderen van de school.

 

Leerplicht

Een kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag. Het eerste jaar is het kind voor ten hoogste 10 uur per week niet leerplichtig, waarvan 5 uur op initiatief van de ouders (dat hoeft u alleen even te melden aan de groepsleerkracht) en eventueel nog eens 5 uur met toestemming van de directie. U moet daartoe een verzoek indienen. 
De volledige leerplicht eindigt:
- aan het eind van het twaalfde schooljaar, als de leerling ten minste 12 volledige schooljaren één of meer scholen heeft bezocht
- aan het eind van het schooljaar waarin de leerling zestien jaar wordt. Daarna geldt nog de kwalificatieplicht tot 18 jaar.