Kinderen met een aanvullend arrangement

Met de komst van passend onderwijs wordt de basisschool in toenemende mate geconfronteerd met de vraag van ouders van leerlingen die een uitgebreider onderwijs arrangement nodig hebben om tot ontwikkeling te komen in het regulier basisonderwijs. Hier zijn ook kinderen met een handicap bij. In het kader van hun recht op keuzevrijheid en de toenemende vraag naar integratie van gehandicapte kinderen in de samenleving kunnen ouders voor het regulier basisonderwijs kiezen in plaats van het speciaal onderwijs. Op grond van de integratiegedachte van kinderen met onderwijsbeperkingen hebben scholen voor regulier basisonderwijs de opdracht om passend onderwijs te geven en om in te spelen op de onderwijsbehoeften van zorgleerlingen.
Het recht op de vrije onderwijskeuze van ouders betekent echter niet dat kinderen met een handicap of extra ondersteuningsbehoefte automatisch op een reguliere basisschool geplaatst worden. De aard en de zwaarte van de onderwijsbeperking en de feitelijke onmogelijkheden van de school kunnen aanleiding geven niet te voldoen aan een plaatsingsverzoek van ouders.

Voor elke leerling die aangemeld wordt op een school voor regulier basisonderwijs en waar bij aanmelding duidelijk is dat er van de school een extra zorginvestering wordt gevraagd, wordt een individueel besluit genomen.
Hiertoe wordt een vastgestelde procedure gehanteerd, die in hoofdlijnen bestaat uit:

 • een oriënterend gesprek met de ouders
 • een gesprek met een vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband waar het extra arrangement aangevraagd moet worden.
 • een gesprek tussen ouders, directie en intern begeleider, waarin de ontwikkelingsmogelijkheden, de verwachting ten aanzien van het onderwijsaanbod en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school aan bod komen
 • een teamvergadering, waarin het team gehoord wordt
 • het nemen van een besluit door de directie en het bestuur
 • het schriftelijk melden van het besluit aan de ouders; het bestuur zal bij afwijzing een passende plaats aanbieden op een andere school.

 

Criteria die voor een school voor regulier basisonderwijs een rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn:

 • de mate waarin een leerling zich kan ontwikkelen
 • de zwaarte van de benodigde arrangementsaanvraag
 • het karakter van de groep waarin geplaatst zou moeten worden
 • het aantal leerlingen dat al op school wordt opgevangen met een extra arrangement
 • de grenzen in zorg waarmee de school te maken heeft
 • de veiligheid van de leerling en de veiligheid van de groep

 

Bij een positief besluit stelt de school een handelingsplan op en geeft in een tijdpad het verloop van het verdere traject aan.
Bij een negatief besluit staat in de brief tevens aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor bezwaar en beroep.