Samenvatting schoolplan 2019-2023

Onze ideologie

Wij geloven in het creëren van een mini-maatschappij waarin elk kind welkom is. Elk kind is uniek en volgt zijn eigen leerweg. Kinderen ontwikkelen zich individueel, zowel op niveau als in tempo en hebben hierbij een vrije werkkeuze en vrije werkplek keuze. Kinderen worden opgevoed tot zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers die zelf keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de omgeving. De ontwikkeling van kinderen gaat verder dan alleen het cognitieve. Kinderen moeten ook uitgedaagd en begeleid worden op sociaal en emotioneel vlak (samenwerken), in de algemene ontwikkeling (kosmisch onderwijs), de motorische ontwikkeling en op het gebied van creativiteit. Talenten worden benut! 

 

Onze visie

Als Montessorischool staat onze visie op opvoeding en onderwijs in het teken van het ‘opvoeden tot zelfstandigheid’; “Help mij het zelf te doen”. Daarbij staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. Elk kind heeft vrije werkkeuze en ontwikkelt zich op eigen tempo en op eigen niveau. Wij kijken naar het hele kind. Brede ontwikkeling is belangrijk. Naast de cognitieve vaardigheden is er veel aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de creatieve vaardigheden. Onze missie

Het kind in vrijheid zichzelf laten bouwen! 

 

Maria Montessori heeft geschreven: “Het kind is de bouwer van de mens.” Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn en zijn leidend in hun eigen ontwikkeling. Door de montessori-opvoeding binnen ons onderwijs gaan wij uit van de individuele ontwikkeling van het kind en streven wij ernaar dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat zoveel als mogelijk bij hem of haar past. Wat werkt stimulerend voor uw kind en wat kan belemmerend werken? Welke talenten heeft uw kind en hoe kunnen wij deze inzetten in het dagelijks onderwijs voor uw kind?

 

Elk kind heeft een vrije werkkeuze, vrije werkplekkeuze en ontwikkelt zich naar eigen aanleg op eigen niveau en tempo. De vrijheden die het kind hiermee krijgt dragen bij aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van uw kind. In het montessorionderwijs, en zo ook bij ons, geldt vrijheid in gebondenheid. De leid(st)er is er om dit proces te begeleiden en het kind te leren de juiste keuzes voor zichzelf te maken. Om onderwijskundige redenen kan de school soms met de hele groep of individueel beredeneerd afwijken van de vrije werkkeuze.

 

Wij willen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling (taal en rekenen), is er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de algemene ontwikkeling en de creativiteit. 

 

Wij streven ernaar uw kind op te laten groeien tot een gelukkige, zelfstandige, zelfbewuste, breed ontwikkelde wereldburger die zijn/ haar verantwoordelijkheid weet te nemen t.a.v. de maatschappij, het milieu en zichzelf.

 

Wij hebben voor de komende 4 jaar de volgende ambities:

klik op het kopje per ambitie om de volledige ambitiekaart te openen.

Ambitie 1  IKC  Montessori Parkrijk

Wij vormen samen met kinderopvang de Lange Keizer IKC Montessori Parkrijk. Het hele IKC werkt volgens de Montessorivisie. En hanteert een zelfde wijze van opvoeden. Voor een kind één veilige plek waar je ‘s morgens gebracht wordt en ‘s middags gehaald. Waar aandacht is voor de brede ontwikkeling van kinderen. Met hele natuurlijke overgangen tussen school en NSO. Met vertrouwde gezichten en zo min mogelijk wisselingen van plek en personen. Vaste professionals met verschillende deskundigheden die samen werken. Waar overgangen naar nieuwe bouwen/domeinen soepel verlopen. En er warm contact is met ouders. 

 

Wij gaan naar nieuwbouw verhuizen in 2021. 

 

Wij groeien in 5 jaar naar een school met  400-450 kinderen.

 

Wij werken in 4 domeinen gebaseerd op de ontwikkelingsfasen van Montessori. 

Ambitie 2 Groen, duurzaam en gezond 

Wij willen een  gezonde, groene en duurzame school, waar wij het voorbeeld zijn van goed gedrag en dat aanleren aan de kinderen die de wereldburgers van de toekomst zijn. Kinderen krijgen kennis van en hebben respect voor alles wat leeft en leren dat wij samen verantwoordelijk zijn voor onze omgeving.

 

Ambitie 3 Vreedzame minimaatschappij

Wij willen in onze school een huiselijke sfeer met groen en natuurlijke materialen, waar een pedagogisch klimaat heerst met veel rust en vrijheid, waar er een Montessoriaanse cultuur van wellevendheid is en waarden en normen op vriendelijke zachte wijze met iedereen worden aangeleerd. Waar kinderen met aandacht aan gevarieerd aan het werk zijn. Waar voor zoveel als mogelijk vrije werkkeuze, vrije werkplek keuze,  werk op eigen niveau, op eigen tempo en eigen gekozen werkduur is.Waarin volwassenen en kinderen gewenst gedrag voorleven voor kinderen die nieuw instromen.

Ambitie 4 Kosmisch onderwijs en opvoeding 

In samenhang vanuit het grote geheel Kosmisch onderwijs vorm geven waar zoveel mogelijke de vakgebieden aardrijkskunde, natuuronderwijs, geschiedenis,  burgerschap, techniek, muziek, creatief, drama en uitjes, de schoolreis en werkweek daar aan gekoppeld zijn. Kinderen ervaren dat zij onderdeel zijn van een groter geheel en leren over de geschiedenis en de hoedanigheid van onze aarde, hoe de mens de wereld heeft ingericht, hoe mens, dier en planten in elkaar zitten en wat de invloed van de mens is op de aarde. 

De kinderen moeten de verbanden leren zien in situaties die verwondering en bewondering opwekken. Kinderen leren hun omgeving te waarderen, respecteren en hoe daar zorgvuldig mee om te gaan. De opgedane kennis maakt kinderen ook moreel verantwoordelijk om deze kennis in te zetten voor de wereld om hen heen. 

Wij hebben als doel dat de kinderen als zelfstandige, verantwoordelijke en vrije wereldburgers onze Montessoribasisschool verlaten.

Ambitie 5 Professionele cultuur

Een organisatie zijn waar wij, samen als team, zo goed mogelijk volgens de Montessorivisie onderwijs en opvoeding verzorgen voor kinderen van 0-12 jaar. met elkaar een cultuur neerzetten waarin collega’s leren van elkaar en met elkaar. Waar wij elkaar vertrouwen en verantwoordelijkheid geven. Waar wij elkaar helpen, elkaar aanspreken en feedback geven. Waar iedereen zich veilig en gezien voelt. En waar wij goed voorbeeldgedrag laten zien.

Wij zijn er samen op gericht om betere professionals te worden en daardoor een zo goed mogelijk montessorionderwijs voor de kinderen te verzorgen. Daardoor zijn wij een school waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers graag willen werken.

Ambitie 6 Leerlijnen

Leerlingen zelf aan het stuur laten staan van hun eigen ontwikkeling op hun eigen niveau en eigen tempo. Waarbij de de registratie van de leerdoelen inzichtelijk wordt gemaakt voor leerlingen en leerkrachten.

 

Leerlingen werken vanaf de middenbouw met inspiratie werkbladen, waarin leerlingen zien wat de behalen leerdoelen zijn en met welke middelen zij zich de leerdoelen eigen kunnen maken. De leerling kan dit op verschillende manieren aan de leerkracht laten zien. Bij het werken met een materiaal, door het maken van een verwerking of tijdens een kindgesprek. Kind en leerkracht bespreken (drie keer per jaar) wat een leerling kan en wat het nog wil leren en wat het ervoor nodig heeft. 

 

In de onderbouw werken de leerlingen de volgorde van de kasten door. De kasten zijn opgebouwd in doorlopende leerlijnen. De leerkracht geeft sturing waar nodig is.

 

De komende vier jaar willen wij de leerlijnen klaarmaken in Parnassys voor alle groepen en er mee werken in alle groepen, ontwikkelen van de daarbij horende inspiratie werkbladen. En uitbreiden van lijnen als engels en  leren leren. 

Ambitie 7 Passend onderwijs 

Wij verzorgen voor elke leerling “onderwijs op maat”. Waarbij alle kinderen zich veilig voelen, gezien voelen, bij hen passende instructie krijgen en de verwachte ontwikkeling doormaken. 

Kwalitatief goed onderwijs aan alle leerlingen volgens een vast curriculum weergegeven in de leerlijnen.  Alle leerlingen worden besproken in een groepsbespreking. Waar kinderen niet in de basisondersteuning functioneren en ontwikkelen worden zij in MDO’s besproken en wordt er in ernstige ontwikkelingsachterstanden  extra ondersteuning ingezet of in het uiterste geval doorverwezen naar speciaal(basis)onderwijs.

Ambitie 8 Brede ontwikkeling 

We streven naar een duurzame inbedding van creatieve vorming, kunst en theatervormen en kwalitatief goed muziekonderwijs op Montessorischool Parkrijk. Met de Lange Keizer werken we samen aan een uitbreiding van het naschoolse activiteitenaanbod.We willen de nieuwsgierigheid van de kinderen aanwakkeren en de verbeeldingskracht ontwikkelen. Door middel van creativiteit leert een kind gevoelens en ervaringen vorm te geven met behulp van uiteenlopende middelen, zodat hij/zij hiermee zijn/haar creërend handelen en durf om te experimenteren versterkt.

Ambitie 9  Rekenen en Taal

Kinderen met vrije werkkeuze individueel, gevarieerd, geïnspireerd en met vreugde laten werken aan taal en rekenen.  In een rijke leeromgeving raken kinderen geprikkeld door hun de materialen in hun omgeving en kiezen ze hun eigen doelen. De leidster volgt en begeleidt het kind in zijn leren. Kinderen ontwikkelen zich continu en behalen een cito score die past bij hun ontwikkeling. 

Ambitie 10 Engels

Kinderen kunnen zelf met de juiste begeleiding en in de voorbereide omgeving Engels ontdekken, leren begrijpen en leren zichzelf te uiten in het Engels. Kinderen onderzoeken hoe het gebruik van de Engelse taal hun mogelijkheden en hun wereld vergroot.

Ambitie 11  21e eeuwse vaardigheden

Op deze school leren wij kinderen creatief en innovatief te denken en leren zij communiceren met de mensen om hen heen. Ze leren kritisch denken zodat ze de mogelijkheid krijg om  hun ideeën om te zetten in acties. Kinderen leren kritisch omgaan met digitale middelen. En worden voorbereid op de tijd waarin zij nu opgroeien. 

 

Wij willen er voor zorgen dat digitale middelen, zoals bijvoorbeeld iPads en chromebooks, niet alleen individuele leermiddelen zijn, maar juist:

samenwerking stimuleren, nieuwsgierigheid en interesse in leren stimuleren, contacten met anderen en de buitenwereld leggen en stimuleren om creatief bezig te zijn en kritisch te denken.

Digitale middelen passen in de wereld waar wij nu in leven.Wij zien dat ICT een steeds prominenter rol in neemt is het belangrijk dat kinderen mediawijs worden gemaakt en meer leren over programmeren. In ons montessorionderwijs willen wij daarom ook digitale middelen inzetten. De zintuiglijke en motorische ontwikkeling willen wij echter voorop laten staan voor jonge kinderen. Er is daarom van alles maar een beperkt aantal digitale middelen per klas aanwezig. Ook zijn er geen vaste digiborden maar zijn die verrijdbaar en komen die alleen in de klas als er een meerwaarde is in gebruik. Veel 21e eeuw vaardigheden zijn uiteraard ook aan te leren zonder of met een gering gebruik van digitale middelen!